Jump to content
singhbj singh

ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰੀਆਮ ਇਕੇਲਾ॥ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ॥੧੭॥

Recommended Posts

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ - ਪੰਨਾ ੧੯੭ (ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

Ukat Bilaas - Guru Gobind Singh Ji - Panaa 197 (Sri Dasam Granth)

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

SWAYYA

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋ ॥

O God, grant me this that I may not hesitate from performing good actions.

ਨ ਡਰੋ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ॥

I may not fear the enemy, when I go to fight and assuredly I may become victorious.

ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੌ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋ ॥

And I may give this instruction to my mind and have this tempotration that I may ever utter Thy Praises.

ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ॥੨੩੧॥

When the end of my life comes, then I may die fighting in the battlefield.231.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

BAR DO ALAM SHAH GURU GOBIND SINGH
KHASAM RA JAN KAH GURU GOBIND SINGH

ਕਬਿਤੁ ॥

Kabitu ॥

KABIT


ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਸਭ ਸਿਧਿ ਕੀ ਕਰਨ ਚੰਡ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਰੁ ਲੋਚਨ ਬਿਸਾਲ ਹੈ ॥

Saankatta Harn Sabha Sidhi Kee Karn Chaanda Taaran Tarn Aru Lochan Bisaala Hai ॥

The large-eyed Chandika is the remover of all sufferings, the donor of powers and support of the helpless in ferrying across the fearful ocean of the world

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਦਿ ਜਾ ਕੈ ਆਹਮ ਹੈ ਅੰਤ ਕੋ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਸਰਨਿ ਉਬਾਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੈ ॥

Aadi Jaa Kai Aahama Hai Aanta Ko Na Paaraavaara Sarni Aubaaran Karn Partipaala Hai ॥

It is difficult to know her beginning and end, she emancipates and sustains him, who takes refuge in her,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਨ ਅਨਿਕ ਦੁਖ ਜਾਰਨ ਸੋ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਛਡਾਏ ਜਮ ਜਾਲ ਹੈ ॥

Asur Saanghaaran Anika Dukh Jaaran So Patita Audhaaran Chhadaaee Jama Jaala Hai ॥

She destroys the demons, finishes various types of desires and saves from the noose of death

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵੀ ਬਰੁ ਲਾਇਕ ਸੁਬੁਧਿ ਹੂ ਕੀ ਦਾਇਕ ਸੁ ਦੇਹ ਬਰੁ ਪਾਇਕ ਬਨਾਵੈ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਲ ਹੈ ॥੭॥

Devee Baru Laaeika Subudhi Hoo Kee Daaeika Su Deha Baru Paaeika Banaavai Graanth Haala Hai ॥7॥

The same goddess is capable of bestowing the boon and good intellect by her Grace this Granth can be composed.7.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਨ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Confused 2
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Topics

 • Posts

  • I would like to humbly say to any Ramgarhia Sikhs reading this that you have been blessed to have knowledge of Satguru. After having obtained Gian of the Guru, why would you ever need to pray to or worship lower deities? Bhai Gurdas ji refers to these lower deities in his Kabits as Aaan Dev (other deities): ਕਉਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਨਜ ਕਰੈ ਰਤਨ ਪਾਰਖੁ ਹੋਇ ਜਉਹਰੀ ਕਹਾਵਈ । Kaudaa Paisaa Roupaeeaa Sounaeeaa Ko Banaj Karai , Ratan Paarakhu Hoi Jauharee Kahaavaee । Just as one starts dealing in shells in the beginning, then in money, gold coins and then becomes evaluator of diamonds and precious stones. He is then called a jeweller.  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ : ਕਬਿੱਤ ੪੭੯ ਪੰ. ੧   ਜਉਹਰੀ ਕਹਾਇ ਪੁਨ ਕਉਡਾ ਕੋ ਬਨਜੁ ਕਰੈ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਮੈ ਪਤਸਿਟਾ ਘਟਾਵਈ । Jauharee Kahaai Poun Kaudaa Ko Banaju Karai , Panch Paravaan Mai Patasitaa Ghataavaee । But after becoming famous as a jeweller, one starts dealing in shells, he loses his respect among the elite people.  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ : ਕਬਿੱਤ ੪੭੯ ਪੰ. ੨   ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੈ ਊਚ ਪਦੁ ਪਾਵਈ । Aan Dayv Sayv Gurdayv Ko Sayvak Hui , Lok Paralok Bikhai Ooch Padu Paavaee । Similarly, if a follower of some god comes into the service of True Guru, he acquires high status in this and the world beyond.  ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ : ਕਬਿੱਤ ੪੭੯ ਪੰ. ੩   ਛਾਡਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮੁ ਕਪੂਤ ਹੁਇ ਹਸਾਵਈ ॥੪੭੯॥ Chhaadi Gurdayv Sayv Aan Dayv Sayvak Hui , Nihadhal Janamu Kapoot Hui Hasaavaee ॥479॥ But if someone leaves the service of the True Guru, and becomes a follower of some other god, then he wastes away his human life and he is laughed at by others being known as a bad son.  (479) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ : ਕਬਿੱਤ ੪੭੯ ਪੰ. ੪ It is one thing for people who are just starting on the path of spirituality to worship various devtas. But when you, by the Grace of the Guru, come to know about Satguru, you would never go back. All of us have been blessed to have born in the house of Guru Nanak ji. We have no need to devolve to a lower state.
  • More on spiritual adultery. This is from Vaar Suhi by Guru Amar Dass ji, translation by the Nirmalas, a traditional Sikh order in the Faridkot Teeka: ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 
   ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 
   ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਜੀਵ ਕਾ ਵਿਛੋੜੇ ਅਰੁ ਮਿਲਾਪ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰੁ ਦੇਖਾਵਤੇ ਹੂਏ ਵਾਰ ਅੁਚਾਰਨ 
   ਕਰਤੇ ਹੈਣ॥ 
   ਸਲੋਕੁ ਮ ੩ ॥ 
   ਸੂਹੈ ਵੇਸਿ ਦੋਹਾਗਂੀ ਪਰ ਪਿਰੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥ 
   ਛੁਟੜ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਸੇ ਬੇਮੁਖ ਹੈਣ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਿਸੋਣ ਮੇਣ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਕੇ 
   (ਪਰੁ ਪਿਰ ਰਾਵਣ ਜਾਇ) ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੋਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇਣ ਜਾਤਾ ਹੈ॥ 
   ਪਿਰੁ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਮੋਹੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
   (ਪਿਰੁ) ਪਤੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੋ (ਘਰਿ) ਅਪਨੇ ਰਿਦੈ ਮੈਣ ਛੋਡਿਆ ਹੈ ਅਰੁ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਮੈਣ 
   ਬੁਧੀ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ॥ 
   ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਬਹੁ ਸਾਦਹੁ ਵਧਿਆ ਰੋਗੁ ॥ 
   (ਮਿਠਾ) ਭਾਵ ਸੁਖ ਰੂਪ ਕਰਕੈ ਬਿਸੋਣ ਕੋ ਭੋਗਾ ਥਾ ਬਿਸੇ ਰਸੋਣ ਸੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੁ ਵਧ 
   ਗਿਆ॥ 
   ਸੁਧੁ ਭਤਾਰੁ ਹਰਿ ਛੋਡਿਆ ਫਿਰਿ ਲਗਾ ਜਾਇ ਵਿਜੋਗੁ ॥ 
   ਸੁਧ ਭਰਤਾ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ ਸੋ ਛੋਡਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਲਾਗ ਜਾਤਾ ਹੈ॥ 
   ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਲਟਿਆ ਹਰਿ ਰਾਤੀ ਸਾਜਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥ 
   ਜੋ ਗੁਰੋਣ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਸਨੇ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਅੁਤਾਰ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਵੇਸੁ ਬਦਲਿਆ ਹੈ 
   ਭਾਵ ਵਾਹਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਔ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਸਿੰਗਾਰੁ (ਸਾਜਿ) ਬਨਾ ਕਰ ਹਰੀ ਮੈਣ ਰਾਤੀ ਹੈ॥ 
   ਸਹਜਿ ਸਚੁ ਪਿਰੁ ਰਾਵਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਅੁਰ ਧਾਰਿ ॥ 
   ਹਰੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਰਿਦੇ ਮੈਣ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਰੂਪੁ ਪਾਰੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਭੋਗਾ 
   ਹੈ॥ 
   ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁੋਹਾਗਂਿ ਆਪਿ ਮੇਲੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 
   ਸੋ ਆਗਾਕਾਰੀ ਹੈ ਅਰ ਵਹੁ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੇਲ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਓਹੁ ਸਦਾ 
   ਸੁਹਾਗਂਿ ਹੈ॥ 
   ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਸੁੋਹਾਗਂਿ ਨਾਰਿ ॥੧॥ 
   ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਣ ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਸਜ਼ਚਾ ਭਰਤਾ ਪਾਯਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ 
   ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਂਿ ਹੈ॥੧॥    Like a woman separated from her husband goes to ravish (be ravished by) other men, the man who turns away from Parmesar goes to serve devis and devtas. She has forsaken the Husband (Waheguru) in her heart and has been ensnared with duja bhav. She thinks it to be sweet, and eats it with relish, increasing the disease. She has abandoned the pure Husband and suffers separation. The one who is faithful to the Guru does devotional worship of Waheguru and embellishes herself being in God. Enshrining the name of Waheguru in her heart she obtains bliss. Obedient, she is always in marital bliss and the Creator Himself has allowed her to meet Him. Guru Nanak Dev ji says that whoever has found the true Husband, she is the true holder of marital bliss.  
  • Fair enough. While I'm in agreement that idol worship is not part of Sikhi, I believe the tuks you have posted have been posted out of context here. The bani above is referring to those whose spritual mode of worship is only idol worship. Those who think that Parmeshwar resides only in the idol. Those who have no other forms of worship and still think they are saved by doing puja of a pathar/image. That's not really what's happening in the video (I don't think so anyway). Do bear in mind I'm not completely justifying what they're doing. I would need to know more details before I could personally comment what side of the fence this lands on. For example, if this is a regular thing or only done on a certain day i.e. Vishwakarma Day etc, what they believe about Vishwakarma and what he represents for them, and what their intentions are as well as what their sharda and bhaavna is, in performing this Aarti? And of course their maksad. As I always say, things are rarely black and white.  
  • Brother, the reason we (or at least, some Sikhs) do Aarti of Guru Sahib is because we worship Guru Sahib. The reason it's a "big deal" is because it's spiritual adultery. Even if it were accepted that you can do aarti of a saint or elder, they are not doing that. They are not doing Aarti of Lord Vishwakarma, but rather of a picture of Vishwakarma, which sets them up for the spiritual transgression of idol worship. Guru Nanak Dev ji on idol worship: ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Salok Mehalaa 1 || ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੦  ਘਰਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਲਿ ॥ In your home, is the Lord God, along with all your other gods. ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਲਿ ॥ You wash your stone gods and worship them. ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਫੁਲ ਚੜਾਏ ॥ You offer saffron, sandalwood and flowers.   ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਏ ॥ Falling at their feet, you try so hard to appease them.   ਮਾਣੂਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹੈ ਖਾਇ ॥ Begging, begging from other people, you get things to wear and eat. ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥ For your blind deeds, you will be blindly punished. ਭੁਖਿਆ ਦੇਇ ਨ ਮਰਦਿਆ ਰਖੈ ॥ Your idol does not feed the hungry, or save the dying. ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਥੈ ॥੧॥ The blind assembly argues in blindness. ||1|| ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੧) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੨ 
   Raag Sarang Guru Nanak Dev   Guru Arjan Dev ji in Raag Bharo: ਮਹਲਾ ੫ ॥ Mehala 5 || ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥ Those who call a stone their god ਤਾ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥ Their service is useless. ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਂਈ ਪਾਇ ॥ Those who fall at the feet of a stone god ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਂਈ ਜਾਇ ॥੧॥ - their work is wasted in vain. ||1||   The people who do this (idol worship) will sink in the worldly ocean: ਕਬੀਰ ਪਾਹਨੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ Kabeer, someone sets up a stone idol and all the world worships it as the Lord. ਇਸ ਭਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਡੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ॥੧੩੬॥ Those who hold to this belief will be drowned in the river of darkness. ||136|| ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੩੬):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭੧ ਪੰ. ੧੫ 
   Salok Bhagat Kabir    
  • Like I said maybe they shouldn't have been doing Aarti, not in the Gurdwara anyway. But the picture in itself shouldn't be a problem. Mahapurkhs have been known to keep pictures of Devi Devte, they weren't allergic to imagery, especially imagery you could say that makes up "Dharam" as a whole. Maybe not the picture shown in the video, but such imagery was commonplace and is part of our heritage. As is evident from the small selection of pictures I posted. The level of Hinduphobia amongst our people borders on idiocy.
×