473 posts in this topic

Mayree Math Thhoree Raam

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ॥

तू समरथु वडा मेरी मति थोरी राम ॥

Ŧū samrath vadā merī maṯ thorī rām.

Thou art All-powerful and great My sense of understanding is but paltry, O Lord.

SGGS Ang 547

?? Dhan Guru Arjan Dev ji

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

What We Plant Today..!

If You Plant Honesty, You Will Reap Trust

If You Plant Goodness, You Will Reap Friends

If You Plant Humility, You Will Reap Greatness

If You Plant Perseverance, You Will Reap Contentment

If You Plant Consideration, You Will Reap Perspective

If You Plant Hard Work, You Will Reap Success

If You Plant Forgiveness, You Will Reap Reconciliation

If You Plant Openness, You Will Reap Intimacy.

If You Plant Patience, You Will Reap Improvements.

If You Plant Faith In God, You Will Reap A Harvest

But

If You Plant Dishonesty, You Will Reap Distrust.

If You Plant Selfishness, You Will Reap Loneliness.

If You Plant Pride, You Will Reap Destruction.

If You Plant Envy, You Will Reap Trouble.

If You Plant Laziness, You Will Reap Stagnation.

If You Plant Bitterness, You Will Reap Isolation.

If You Plant Greed, You Will Reap Loss.

If You Plant Gossip, You Will Reap Enemies.

If You Plant Worries, You Will Reap Wrinkles.

If You Plant Sin, You Will Reap Guilt.

So be careful what you plant now, It will determine what you will reap tomorrow.

The seeds you now scatter, Will make life worse or better.

Yes, someday, you will enjoy the fruits, or you will pay for the choices you plant today.

Start Planting Good Seeds Today !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Our Deepest Fear.....

Our Deepest Fear Is Not That We Are Inadequate.
Our Deepest Fear Is That We Are Powerful Beyond Measure.
It Is Our Light, Not Our Darkness That Most Frightens Us.


We Ask Ourselves, Who Am I To Be Brilliant,

Gorgeous, Talented, Fabulous?
Actually, Who ...Are You Not To Be?
You Are A C
hild Of God
.


Your Playing Small Does Not Serve The World.
There Is Nothing Enlightened About Shrinking

So That Other People Won't Feel Insecure Around You.
We Are All Meant To Shine, As Children Do.

We Were Born To Make Manifest The G
lory Of God
That Is Within Us.
It's Not Just In Some Of Us; It's In Everyone.
And As We Let Our Own Light Shine,

We Unconsciously Give Other People Permission To Do The Same.
As We Are Liberated From Our Own Fear,

Our Presence Automatically Liberates Others.”

Swami Vivekananda

Edited by harsharan000
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Definition of Love

Do You Know Why Love Is Blind?


Love Is Blind Coz....
"Your Mom Started To Love You Before Seeing Your Face"


Everyone May Not Be Good
But, There's Always Something Good In Everyone

Never Judge Anyone Shortly.
Coz Every Saint Has A Past
And Every Sinner Has A Future


Always Ask God To Give You What You Deserve,

Not What You Desire
Coz Your Desires May Be Few, But You Deserve A Lot


You Can't Tap Your Back For A Job Well Done.
You Can't Hug Yourself For Comfort
You Can't Cry On Your Shoulders, When Tears Fall.
That's Why You Have Friends In Life,

Let The Relationship Continue To Grow.


True Friends Are Those You Care For,

Without Hesitations,
Without Limitations,


Forgive Without Any Explanations,

And Love Even With Little Communication.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Why the need for prayer?

Once some asked God: Why do we have to pray if everything is wriiten by you?

And God replied: well, I have also written, conditions apply.....

Sat Sree Akal.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meditation, Love and knowledge....Meditation is seeing God in yourself.Love is seeing God in the person next to you.Knowledge is seeing God everywhere.


1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naam Simran

We may wonder why our Guru Sahibans stress so much on Naam Simran...

The thing is, there in Sach Khand, only Wahiguru Nirankar exists. And as we all know, also, the Unstruck melody of Shabad resounds forever.....

In that way, we have to fill up our beings with His Name, to that extent, that when we are full with it, we become used to it and we will not have any problem there, as there is no Tv, radio, magazines, mobiles, inetrnet and so on.....

It has been seen many a times, people feel insecure, as they are so engrossed in this mayavee creation, that they find it boring even to listen any issues on God and spirituality....

Wahiguru is no less, in that sense.

He has a purpose for us with His Simran, that while living here we become used to the bliss derived from His Simran, that like just as children depend on milk alone, similarly, we also get used with the Simran of His Naam, that much, that with time, each pore, each cell of our being, is filled with His Naam, thus only, can we merge in the Naam there, by His Kirpa.

Sat Sree Akal.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

What to ask from Wahiguru?

The whole world asks for things from Wahiguru. Some ask wisdom, others health, wealth, children, name, fame, and a countless list of wishes or trishnas.

And all that would be nothing, but maya, koorr...

Many will say, the best thing will be in us doing His bhakti as per my understanding, like jap, tap, poojas, paaths, fastings, bathings, pilgrimages, etc.

But Sant Janas, Guru Sahibans, being an example themselves, clear all our doubts and tell us what to exactly ask from Wahiguru.

Following are some words on this matter, by our beloved Fifth Patshahee, in His Bani Raag Suhi:

ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ

Kirapaa Keejai Saa Math Dheejai Aath Pehar Thudhh Dhhiaaee

किरपा कीजै सा मति दीजै आठ पहर तुधु धिआई

Show Your Mercy, and bless me with such understanding, that I may meditate on You, twenty-four hours a day.

If we pay a bit of attention to these words, we observe that Guru Jee is asking Wahiguru, that please bless me to meditate on you for all the 24 hoursof the day.

Do we know why is He saying so? Have we ever stopped to think why about it?

Because Guru Sahibans know, the moment they leave us a bit free, we moorakhs will do our manmat outer dharmic practices.

So in order to make sure, that we abide by Gurmat, He is being an example for us, that, it is only His Chintan, His Dhyan, His Naam Simran, which should be considered as real Bhakti, and which is accepted in His Darbar, thus should be done or carried out, not as something occasional or lightly, but regularly everday and that too as much as possible, because it is the only spiritual wealth which we shall carry with us at departure from this plane.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

What to ask from Wahiguru?

The whole world asks for things from Wahiguru. Some ask wisdom, others health, wealth, children, name, fame, and a countless list of wishes or trishnas.

And all that would be nothing, but maya, koorr...

Many will say, the best thing will be in us doing His bhakti as per my understanding, like jap, tap, poojas, paaths, fastings, bathings, pilgrimages, etc.

But Sant Janas, Guru Sahibans, being an example themselves, clear all our doubts and tell us what to exactly ask from Wahiguru.

Following are some words on this matter, by our beloved Fifth Patshahee, in His Bani Raag Suhi:

ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ

Kirapaa Keejai Saa Math Dheejai Aath Pehar Thudhh Dhhiaaee

किरपा कीजै सा मति दीजै आठ पहर तुधु धिआई

Show Your Mercy, and bless me with such understanding, that I may meditate on You, twenty-four hours a day.

If we pay a bit of attention to these words, we observe that Guru Jee is asking Wahiguru, that please bless me to meditate on you for all the 24 hoursof the day.

Do we know why is He saying so? Have we ever stopped to think why about it?

Because Guru Sahibans know, the moment they leave us a bit free, we moorakhs will do our manmat outer dharmic parctices.

So in order to make sure, that we abide by Gurmat, He is being an example for us, that, it is only His Chintan, His Dhyan, His Naam Simran, which should be considered as real Bhakti, and which is accepted in His Darbar, thus should be done or carried out, not as something occasional or lightly, but regularly everday and that too as much as possible, because it is the only spiritual wealth which we sahll carry with us at departure from this plane.

Sat Sree Akal.

Nice post Paji. Reading reminded me of the following shabad:

Bhai Gurdas Vaaran

The Guru is all powerful

ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ

Displaying Vaar 27, Pauri 15 of 23

੧੫ : ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ

ਦਾਤਾ ਓਹੁ ਨ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰਿ ਮੰਗਣਿ ਜਾਈਐ।

Daataa Aohu N Mangeeai Dhiri Mangani Jaaeeai.

दाता ओहु न मंगीऐ फिरि मंगणि जाईऐ ।

Ask not for a giver from whom you shall have to appeal to another

1 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੧

ਹੋਛਾ ਸਾਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਈਐ।

Hochhaa Saahu N Keechaee Dhiri Pachhotaaeeai.

होछा साहु न कीचई फिरि पछोताईऐ ।

Employ not a brusque banker who will afterwords make you repent.

2 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੨

ਸਾਹਿਬੁ ਓਹੁ ਨ ਸੇਵੀਐ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹਾਈਐ।

Saahibu Aohu N Sayveeai Jam Dandu Sahaaeeai.

साहिबु ओहु न सेवीऐ जम डंडु सहाईऐ ।

Serve not such a master as will render you liable to death's punishment.

3 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੩

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਕਟਈ ਓਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਲਾਈਐ।

Haoumai Rogu N Kataee Aohu Vaidu N Laaeeai.

हउमै रोगु न कटई ओहु वैदु न लाईऐ ।

Engage not a physician who cannot cure the malady of pride.

4 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੪

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਕਿਉਂ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ।

Duramati Mailu N Outarai Kiu Teeradi Naaeeai.

दुरमति मैलु न उतरै किउ तीरथि नाईऐ ।

What is the use of bathing the body at the places of pilgrimages if the filth of evil inclinations is not cleansed.

5 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੫

ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ।

Peer Mureedaan Piraharhee Soukh Sahaji Samaaeeai ॥15॥

पीर मुरीदां पिरहड़ी सुख सहजि समाईऐ ॥१५॥

The love between the Guru and the disciples brings happiness and composure.

6 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੨੭ ਪਉੜੀ ੧੫ ਪੰ. ੬

Some old memories ?. Waheguru ??

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

GIVE IT SOME THOUGHT,

MY FRIENDS....

Wisdom and Virtue, combined

with Humanity, makes a Person.

Words of Wisdom for modern day living.

When we are in heaven -

Our money is still in the bank.

When we are alive - We don't have enough money to spend.

When we are gone - There is still a lot of money not spent.

One tycoon in China passed away. His widow, with $1.9 billion in the bank, remarried his chauffeur.

His chauffeur said, "All the while I thought I was working for my boss.

Now I realize that my boss was all the time working for me ! "

The cruel reality is:

It is more important to be strong and healthy than to have more wealth.

So we must strive to have a strong and healthy body-- it doesn't matter who is working for whom.

A high-end mobile phone --

70% of the functions are useless

An expensive car - 70% of the speed is not needed

A luxurious villa - 70% of the space is not occupied

A whole wardrobe of clothes -

70% of it is not worn

A whole life of earning -

70% is for other people to use. So we must protect and make full use of our 30%.

Go for medical exams even if you are not sick

Drink more water even if you are not thirsty

Must let go even when you are faced with grave problems

Must give in even if you are in the right.

Must be humble even though you are very powerful.

Must be content

even if you are not rich.

Must exercise even when you are very busy.

LIFE IS SHORT -

SO LIVE LIFE TO THE FULLEST.

DON'T BECOME THE RICHEST MAN IN THE CEMETERY!!

*But, become spiritual wise as rich as you can, by doing as much as Bhajan bandagee as you can, because this is the only wealth which we can carry with us into His Darbar.

Sat Sree Akal.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

SOME TIPS ON HOW TO LIVE GRACEFULLY ...

Many people feel unhappy, health-wise and security-wise, after 60 years of age, owing to the diminishing importance given to them and their opinions.
But, it need not be so, if only we understand the basic principles of life
and follow them scrupulously. Here are ten mantras to age gracefully and
make life after retirement pleasant.

1. Never say ‘I am aged' : There are three ages, chronological, biological,and psychological. The first is calculated based on our date of birth; the second is determined by the health conditions; the third is how old we feel we are. While we don't have control over the first, we can take care of our health with good diet, exercise and a cheerful attitude. A positive attitude and optimistic thinking can reverse the third age.

2. Health is wealth: If you really love your kith and kin, taking care of your health should be your priority. Thus, you will not be a burden to them.
Have an annual health check-up and take the prescribed medicines regularly. Do take health insurance coverage.

3. Money is important: Money is essential for meeting the basic necessities of life, keeping good health and earning family respect and security. Don't spend beyond your means even for your children. You have lived for them all through and it is time you enjoyed a harmonious life with your spouse. If your children are grateful and they take care of you, you are blessed. But,never take it for granted.

4. Relaxation and recreation: The most relaxing and recreating forces are a healthy religious attitude, good sleep, music and laughter. Have faith in God, learn to sleep well, love good music and see the funnyside of life.

5. Time is precious: It is almost like holding a horses' reins. When they are in your hands, you can control them. Imagine that every day you are born again. Yesterday is a cancelled cheque. Tomorrow is a promissory note. Today is ready cash - use it profitably. Live this moment; live it fully, now, in the present time.

6. Change is the only permanent thing: We should accept change - it is inevitable. The only way to make sense out of change is to join in the
dance. Change has brought about many pleasant things.
We should be happy that our children are blessed.

Try to change your position from darkness(spiritual ignorance) to the enlightment, in the company of true Saints. This changes our sadness into true joy.

7. Enlightened selfishness: All of us are basically selfish. Whatever we do, we expect something in return. We should definitely be grateful to those who stood by us. But, our focus should be on the internal satisfaction and the happiness we derive by doing good for others, without expecting anything in return. Perform a random act of kindness daily.
If not anything else, at least pray sincerely, to live in accordance and harmony, with the laws of Nature.

8. Forget and forgive: Don't be bothered too much about others' mistakes. We are not spiritual enough to show our other cheek when we are slapped in one. But for the sake of our own health and happiness, let us forgive and forget them. Otherwise, we will be only increasing our blood pressure.
By forgiving, we gain peace for ourselves.

9. Everything has a purpose: Take life as it comes. Accept yourself as you are and also accept others for what they are. Everybody is unique and is right in his own way.

10. Overcome the fear of death: We all know that one day we have to leave this world. Still we are afraid of death. We think that our spouse and children will be unable to withstand our loss. But the truth is no one is going to die for you; they may be depressed for some time. Time heals everything and they will go on.


Edited by harsharan000

Share this post


Link to post
Share on other sites

WORDS OF WISDOM

Always Remember To Forget
The Things That Made You Sad
But Never Forget To Remember
The Things That Made You Glad.

Always Remember To Forget
The Friends That Proved Untrue.
But Don't Forget To Remember
Those That Have Stuck By You.

Always Remember To Forget
The Troubles That Have Passed Away.
But Never Forget To Remember
The Blessings That Come Each Day.

Edited by harsharan000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guru Raam Daas Raakho Sarnaaee

ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥

हम अवगुणि भरे एकु गुणु नाही अम्रितु छाडि बिखै बिखु खाई ॥

Ham avguṇ bẖare ek guṇ nāhī amriṯ cẖẖād bikẖai bikẖ kẖā▫ī.

I am brimful with sins and have not even a single virtue. Abandoning Nectar, I eat nothing but poison.

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

माया मोह भरम पै भूले सुत दारा सिउ प्रीति लगाई ॥

Mā▫yā moh bẖaram pai bẖūle suṯ ḏārā si▫o parīṯ lagā▫ī.

Falling into love of riches and doubt, I am wandering about and have contracted affection with my sons and wife.

ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ॥

इकु उतम पंथु सुनिओ गुर संगति तिह मिलंत जम त्रास मिटाई ॥

Ik uṯam panth suni▫o gur sangaṯ ṯih milanṯ jam ṯarās mitā▫ī.

I have heard that the Guru's congregation alone is the sublime path, adhering to which, the fear of death is shed.

ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥

इक अरदासि भाट कीरति की गुर रामदास राखहु सरणाई ॥४॥५८॥

Ik arḏās bẖāt kīraṯ kī gur Rāmḏās rākẖo sarṇā▫ī. ||4||58||

Kirat the minstrel, makes a supplication, O Guru Ram Dass, keep thou me ever under thy protection.

SGGS Ang 1406

Bard Kirat

?? Waheguru

Edited by simran345
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guru Raam Daas Raakho Sarnaaee

ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥

हम अवगुणि भरे एकु गुणु नाही अम्रितु छाडि बिखै बिखु खाई ॥

Ham avguṇ bẖare ek guṇ nāhī amriṯ cẖẖād bikẖai bikẖ kẖā▫ī.

I am brimful with sins and have not even a single virtue. Abandoning Nectar, I eat nothing but poison.

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

माया मोह भरम पै भूले सुत दारा सिउ प्रीति लगाई ॥

Mā▫yā moh bẖaram pai bẖūle suṯ ḏārā si▫o parīṯ lagā▫ī.

Falling into love of riches and doubt, I am wandering about and have contracted affection with my sons and wife.

ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ॥

इकु उतम पंथु सुनिओ गुर संगति तिह मिलंत जम त्रास मिटाई ॥

Ik uṯam panth suni▫o gur sangaṯ ṯih milanṯ jam ṯarās mitā▫ī.

I have heard that the Guru's congregation alone is the sublime path, adhering to which, the fear of death is shed.

ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥

इक अरदासि भाट कीरति की गुर रामदास राखहु सरणाई ॥४॥५८॥

Ik arḏās bẖāt kīraṯ kī gur Rāmḏās rākẖo sarṇā▫ī. ||4||58||

Kirat the minstrel, makes a supplication, O Guru Ram Dass, keep thou me ever under thy protection.

SGGS Ang 1406

Bard Kirat

Waheguru

Simran Pen Jee,

attee sundar bachans in the post above

Wah wah.

Sat Sree Akal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HOW TO MEET WAHIGURU?

Raag Dhanaasree, Guru Arjan Dev Maharaj.

ਘਾਲ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨ ਮਿਲਿਓ ਮਿਲਿਓ ਆਇ ਅਚਿੰਤਾ

Ghaal N Miliou Saev N Miliou Miliou Aae Achinthaa

घाल न मिलिओ सेव न मिलिओ मिलिओ आइ अचिंता

We cannot meet the Lord by our own efforts, nor can we meet Him through service; He comes and meets us spontaneously.

In the line above, Guru Jee is telling us, that Wahiguru can not be realized by any of our efforts, punyas, or karmas .... but by His own will or Mauj.

ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ

Jaa Ko Dhaeiaa Karee Maerai Thaakur Thin Gurehi Kamaano Manthaa

जा कउ दइआ करी मेरै ठाकुरि तिनि गुरहि कमानो मंता

One who is blessed by my Lord Master's Grace, practices the Teachings of the Guru's Mantra.

And in this line above, He is telling us, that no matter whatsoever we may do as per our own manmat, means outer practices; but, that we have to do His dhyan and still our minds, with the kamaee of the jap of Gurmantra.

So we can see, whether First Patshahee in the begining of the Jap Ji Sahib, or Fifth Patshaee, here in Raag Dhanasree, or we may take any Gurmukh or Guru Sahiban, all shall always share the same universal Truths with us humans, no matter where or when they are born, but their message for us mankind, shall always be the same, as Wahiguru is only one, whether some believe it or not, but is is always: Ik Oankar, Satnam.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paap Kamaavdayaa Thayraa Koay Naa Baylee Raam

O sinner, none is a friend of thine.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥

बिहागड़ा महला ५ छंत ॥

Bihāgaṛā mėhlā 5 cẖẖanṯ.

Bihagra 5th Guru. Chhant.

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥

अन काए रातड़िआ वाट दुहेली राम ॥

An kā▫e rāṯ▫ṛi▫ā vāt ḏuhelī rām.m Why art thou imbued with the love of another? Dangerous is thy path.

ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥

पाप कमावदिआ तेरा कोइ न बेली राम ॥

Pāp kamāvḏi▫ā ṯerā ko▫e na belī rām.

O sinner, none is a friend of thine.

ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥

कोए न बेली होइ तेरा सदा पछोतावहे ॥

Ko▫e na belī ho▫e ṯerā saḏā pacẖẖoṯāvhe.

No one shall be thy helper and thou shalt ever regret thine deeds.

ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ ਫਿਰਿ ਕਦਹੁ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵਹੇ ॥

गुन गुपाल न जपहि रसना फिरि कदहु से दिह आवहे ॥

Gun gupāl na jāpėh rasnā fir kaḏahu se ḏih āvhe.

With thy tongue thou utterest not the praises of the world cherisher. When shall these days come again.

ਤਰਵਰ ਵਿਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ ਜਮ ਮਗਿ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥

तरवर विछुंने नह पात जुड़ते जम मगि गउनु इकेली ॥

Ŧarvar vicẖẖune nah pāṯ juṛ▫ṯe jam mag ga▫un ikelī.

The soul leaf separated from the body tree unites not with it again and all alone, it proceeds on the way to death.

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥

बिनवंत नानक बिनु नाम हरि के सदा फिरत दुहेली ॥१॥

Binvanṯ Nānak bin nām har ke saḏā firaṯ ḏuhelī. ||1||

Supplicates Nanak, without the Name of God, the soul ever wanders in distress.

SGGS Ang 546

?? Dhan Guru Arjan Dev ji

Waheguru, plz forgive me of my sins ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

On true worship.

If we do not eat food in the shape of llifless toys, which can not supply us any nutrients to continue being alive.....

How can we think then, that by worshipping lifeless statues, photographs, drawings...etc ..... we can become one with Him?

That is all derivated from brahmanvadee ....

The Bani clearly says: He is within us, we are His living temple, where he is to be worshipped and found.

And He is to be worshipped, not ritually with flowers, lamps, incense or any other outer elements, or even recitations; but only by doing His chintan, His dhyan, His Simran.

First Patshahee, knowing about the huge amount of our manmat, made it clear right from the begining, by simplifying Sikhee for us mugadhs, us moorakhs, us manmukhs, by saying the following words, truly beautiful and full of wisdom for the eternity:

Ik Oankar,

Satgur parsad,

Jap.

There is only one Lord, and He is only realized by His Grace, when we do the jaap of His Naam.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Four Principles Of Spirituality

The First Principle States:

Whomsoever you encounter is the right one"

This means that no one comes into our life by chance.

Everyone who is around us, anyone with whom we interact, represents something, whether to teach us something or to help

us improve a current situation.

The Second Principle States:

"Whatever happened is the only thing that could have happened"

Nothing, absolutely nothing of that which we experienced could have been any other way. Not even in the least important detail. There is no "If only I had done that differently…, then it would have been different…". No. What happened is the only thing that could have taken place and must have taken place for us to learn our lesson in order to move forward. Every single situation in life which we encounter is absolutely perfect, even when it defies our understanding and our ego.

The Third Principle states:

"Each moment in which something begins is the right moment"

Everything begins at exactly the right moment, neither earlier nor later. When we are ready for it, for that something new in our life, it is there, ready to begin.

The Fourth Principle states:

"What is over, is over"

It is that simple. When something in our life ends, it helps our evolution. That is why, enriched by the recent experience, it is better to let go and move on.

If these words strike a chord, it's because you meet the requirements and understand that not one single snowflake falls accidentally in the wrong place!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

On true worship.

If we do not eat food in the shape of llifless toys, which can not supply us any nutrients to continue being alive.....

How can we think then, that by worshipping lifeless statues, photographs, drawings...etc ..... we can become one with Him?

That is all derivated from brahmanvadee ....

The Bani clearly says: He is within us, we are His living temple, where he is to be worshipped and found.

And He is to be worshipped, not ritually with flowers, lamps, incense or any other outer elements, or even recitations; but only by doing His chintan, His dhyan, His Simran.

First Patshahee, knowing about the huge amount of our manmat, made it clear right from the begining, by simplifying Sikhee for us mugadhs, us moorakhs, us manmukhs, by saying the following words, truly beautiful and full of wisdom for the eternity:

Ik Oankar,

Satgur parsad,

Jap.

There is only one Lord, and He is only realized by His Grace, when we do the jaap of His Naam.

Sat Sree Akal.

Harsharan Paji, I would like to know your opinion on this one subject..

I was understanding a katha on TV, and the Saakhi about Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji was being announced. The parcharak said that when our Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji was speaking to the pandit about knowing the Sri Bhagvaad Gita ji sanskrit meanings, and the parcharak said that our Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji said something similar to: 'Anyone can explain the sanskrit meanings, and I know the Sri Bhagvaad Gita meanings because I was Krishna ji in dwapar yug".. The pandit apparently said that our Guru Sahib jis name was all the Krishna ji's names such as 'Hari, Maharaj, Krishan' etc.. and our Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji has the same names because he was Krishna ji. That is what I heard in the katha.. then I started reading Bhai Gurdas ji Vaaran, and it said these lines:

ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਿਕੈ ਮੂਰਤਿ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ।
Arajanu Kaaiaa Palati Kai Moorati Harigobind Savaaree.
अरजनु काइआ पलटि कै मूरति हरिगोबिंद सवारी ।
Arjan (Dev) transformed himself into Harigobind and sat majestically.
2 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੨
ਚਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵਣਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ।
Chalee Peerhee Soddheeaa Roopu Dikhaavani Vaaro Vaaree.
चली पीड़ी सोढीआ रूपु दिखावणि वारो वारी ।
Now the Sodhi lineage has started and they all will show their selves turn by turn.
3 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੩
ਦਲਭੰਜਨ ਗੁਰੁ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ।
Dalibhanjan Guru Sooramaa Vad Jodhaa Bahu Paraoupakaaree.
दलिभंजन गुरु सूरमा वड जोधा बहु परउपकारी ।
This Guru, the vanquisher of armies, is very brave and benevolent.
4 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੪
ਪੁਛਨਿ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਛਿਅ ਮਹਲਾਂ ਤਕਿ ਦਰਸੁ ਨਿਹਾਰੀ।
Pouchhani Sikh Aradaasi Kari Chhia Mahalaan Taki Darasu Nihaaree.
पुछनि सिख अरदासि करि छिअ महलां तकि दरसु निहारी ।
The Sikhs prayed and asked that they have seen the six Gurus (how many more are to come) .
5 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੫
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣਹੁ ਸੰਸਾਰੀ।
Agam Agochar Satiguroo Bolay Moukh Tay Sounahu Sansaaree.
अगम अगोचर सतिगुरू बोले मुख ते सुणहु संसारी ।
The true Guru, the knower of the unknowable and seer of the invisible told the Sikhs to listen to.
6 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੬
ਕਲਿਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰਿ ਖਲਾਰੀ।
Kalijougu Peerhee Soddheeaan Nihachal Neenv Ousaari Khalaaree.
कलिजुगु पीड़ी सोढीआं निहचल नींव उसारि खलारी ।
The lineage of the Sodhis have been established on the sound foundation.
7 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੭
ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ॥੪੮॥
Jougi Jougi Satiguru Dharay Avataaree ॥48॥
जुगि जुगि सतिगुरु धरे अवतारी ॥४८॥
Four more Gurus will come to earth (yuga 2, yuga 2 i.e. 2+2=4)
8 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੮ ਪੰ. ੮
ਸਤਿਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਵਾ ਵਿਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ।
Satijougi Satigur Vaasadayv Vavaa Visanaa Naamu Japaavai.
सतिजुगि सतिगुर वासदेव ववा विसना नामु जपावै ।
In Satyug, Visnu in the form of Vasudev is said to have incarnated and ‘V’ Of Vahiguru reminds of Visnu.
1 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੯ ਪੰ. ੧
ਦੁਆਪੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ।
Duaapari Satigur Haree Krisan Haahaa Hari Hari Naamu Japaavai.
दुआपरि सतिगुर हरी क्रिसन हाहा हरि हरि नामु जपावै ।
The true Guru of dvapar is said to be Harikrsna and ‘H’ of Vahiguru reminds of Hari.
2 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੪੯ ਪੰ. ੨
With simple math, it said 2+2=4, and the 2nd Guru Sahib out of the next 4 Guru Sahibs is Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji. Is it a mere coincidence, that in the 2nd Guru mentioned in the 4 yugs was Krishna ji & that the 2nd Guru Sahib mentioned in the 4 is Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji??? Just like how in 2+2=4 the 2nd Sikh Guru Sahib ji is Maharaj Sri Guru Har Krishan Sahib ji??? So my question is, in your personal opinion, do you think the parcharak was true?
Edited by Preeet
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sat Sree Akal

Preet Pen Jee,

I would not like to enter into controversies as I respect all opinions and do not want to hurt anybody, cause I am not any scholar, nor any authority in spirituality, and much less in sikhee.

But as you have asked my opinion, I will answer you at the best of my ability and sincerity.

First of all, I do not take any Krishna, Brahma or Shiva, neither their spouses "devis" as any equal to Wahiguru, nor to any Bhagats, neither to our beloved Guru Sahibans, whom I definetely considere temporal manifestations of Wahiguru Akal Purukh for a limited time being. They came here for a particular purpose, which when done, returned back into the Akhand Jot of Parbraham Wahiguru.

On the other side, Vishnu( Krishna, Ram...), Shiva, Brahma and the devis, devtas are very much in the realms of Maya, of Brahm, in one word, under the jurisdiction of Kal Purukh.

Krishna was an avatar of Vishne Jee. First Patshahee, does not mention Krishna as the origin. But for sure He says right from the begining: Ik Oankar, Satnam.

Satnam is composed of 2 syllables, Sat + Nam.

With these 2 particles Guru Jee refres to that primal God/ Power, as Nam, which is also Sat or Sach, means, it is changeless and everlasting.

You see, the path of Gurmat, of Sikhee, is only about Nam or Shabad, the Conscious Energy, with main virtues such as Truth, Love, Mercy.

Moreover, the Bani says: Jug chaarey Nam outam, Shabad veechar. In all the 4 yugas, the Nam, the Shabad, is the only true permanent reality.

The divine trinity and the lesser gods, have ar ole to play in the creation by keeping it in motion; while the Shabad, the Nam, also manifests itself, but in the forms of Bhagat Jan, Sadh Janas, Guru Sahibans, with the sole objective to sing the Apaar mahima of Nam or Shabad, in order to redeem us human from the wheel of 84, which is impossible otherwise.

This is the main difference between sikhee and any other religions.

While, the former take the jeevas up to Swarg, Baikunth or Shivpuri at most, but still very much in the wheel of births and deaths, by engaing the jeevas into puter practices....

While Gurmat takes us, direct into the lap of Wahiguru Akal Purukh, thus free us for once and forever from Maya and Kal Purukh, with the jugtee of Nam Simran alone.

The path of gods is a path which keeps us prisoners in the creation, while the path of Guru Sahibans, is the path of Nam alone, about which the gods and godesses never mention even a word, because they know nothing about it, it is simply out of their reach ..... Being Wahiguru, much much much higher and farther than any of them or even all together ...

First Patsahahee tells us in the Jap Ji Sahib :

ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥

Aakhehi Baramae Aakhehi Eindh ||

आखहि बरमे आखहि इंद ॥

Brahma speaks, Indra speaks.

ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥

Aakhehi Gopee Thai Govindh ||

आखहि गोपी तै गोविंद ॥

The Gopis and Krishna speak.

ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥

Aakhehi Eesar Aakhehi Sidhh ||

आखहि ईसर आखहि सिध ॥

Shiva speaks, the Siddhas speak.

ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥

Aakhehi Kaethae Keethae Budhh ||

आखहि केते कीते बुध ॥

The many created Buddhas speak.

ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥

Aakhehi Dhaanav Aakhehi Dhaev ||

आखहि दानव आखहि देव ॥

The demons speak, the demi-gods speak.

ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥

Aakhehi Sur Nar Mun Jan Saev ||

आखहि सुरि नर मुनि जन सेव ॥

The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak.

ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥

Kaethae Aakhehi Aakhan Paahi ||

केते आखहि आखणि पाहि ॥

Many speak and try to describe Him.

ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥

Kaethae Kehi Kehi Outh Outh Jaahi ||

केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥

Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed.

ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥

Eaethae Keethae Hor Karaehi ||

एते कीते होरि करेहि ॥

If He were to create as many again as there already are,

ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

Thaa Aakh N Sakehi Kaeee Kaee ||

ता आखि न सकहि केई केइ ॥

Even then, they could not describe Him.

Wahiguru Akal Purukh, is just far superior and majestic ..... beyond any description.

Wah wah Sachay Patshah.

Edited by harsharan000
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sat Sree Akal

Preet Pen Jee,

I would not like to enter into controversies as I respect all opinions and do not want to hurt anybody, cause I am not any scholar, nor any authority in spirituality, and much less in sikhee.

But as you have asked my opinion, I will answer you at the best of my ability and sincerity.

First of all, I do not take any Krishna, Brahma or Shiva, neither their spouses "devis" as any equal to Wahiguru, nor to any Bhagats, neither to our beloved Guru Sahibans, whom I definetely considere temporal manifestations of Wahiguru Akal Purukh for a limited time being. They came here for a particular purpose, which when done, returned back into the Akhand Jot of Parbraham Wahiguru.

On the other side, Vishnu( Krishna, Ram...), Shiva, Brahma and the devis, devtas are very much in the realms of Maya, of Brahm, in one word, under the jurisdiction of Kal Purukh.

Krishna was an avatar of Vishne Jee. First Patshahee, does not mention Krishna as the origin. But for sure He says right from the begining: Ik Oankar, Satnam.

Satnam is composed of 2 syllables, Sat + Nam.

With these 2 particles Guru Jee refres to that primal God/ Power, as Nam, which is also Sat or Sach, means, it is changeless and everlasting.

You see, the path of Gurmat, of Sikhee, is only about Nam or Shabad, the Conscious Energy, with main virtues such as Truth, Love, Mercy.

Moreover, the Bani says: Jug chaarey Nam outam, Shabad veechar. In all the 4 yugas, the Nam, the Shabad, is the only true permanent reality.

The divine trinity and the lesser gods, have ar ole to play in the creation by keeping it in motion; while the Shabad, the Nam, also manifests itself, but in the forms of Bhagat Jan, Sadh Janas, Guru Sahibans, with the sole objective to sing the Apaar mahima of Nam or Shabad, in order to redeem us human from the wheel of 84, which is impossible otherwise.

This is the main difference between sikhee and any other religions.

While, the former take the jeevas up to Swarg, Baikunth or Shivpuri at most, but still very much in the wheel of births and deaths, by engaing the jeevas into puter practices....

While Gurmat takes us, direct into the lap of Wahiguru Akal Purukh, thus free us for once and forever from Maya and Kal Purukh, with the jugtee of Nam Simran alone.

The path of gods is a path which keeps us prisoners in the creation, while the path of Guru Sahibans, is the path of Nam alone, about which the gods and godesses never mention even a word, because they know nothing about it, it is simply out of their reach ..... Being Wahiguru, much much much higher and farther than any of them or even all together ...

First Patsahahee tells us in the Jap Ji Sahib :

ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥

Aakhehi Baramae Aakhehi Eindh ||

आखहि बरमे आखहि इंद ॥

Brahma speaks, Indra speaks.

ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥

Aakhehi Gopee Thai Govindh ||

आखहि गोपी तै गोविंद ॥

The Gopis and Krishna speak.

ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥

Aakhehi Eesar Aakhehi Sidhh ||

आखहि ईसर आखहि सिध ॥

Shiva speaks, the Siddhas speak.

ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥

Aakhehi Kaethae Keethae Budhh ||

आखहि केते कीते बुध ॥

The many created Buddhas speak.

ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥

Aakhehi Dhaanav Aakhehi Dhaev ||

आखहि दानव आखहि देव ॥

The demons speak, the demi-gods speak.

ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥

Aakhehi Sur Nar Mun Jan Saev ||

आखहि सुरि नर मुनि जन सेव ॥

The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and serviceful speak.

ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥

Kaethae Aakhehi Aakhan Paahi ||

केते आखहि आखणि पाहि ॥

Many speak and try to describe Him.

ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥

Kaethae Kehi Kehi Outh Outh Jaahi ||

केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥

Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and departed.

ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥

Eaethae Keethae Hor Karaehi ||

एते कीते होरि करेहि ॥

If He were to create as many again as there already are,

ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

Thaa Aakh N Sakehi Kaeee Kaee ||

ता आखि न सकहि केई केइ ॥

Even then, they could not describe Him.

Wahiguru Akal Purukh, is just far superior and majestic ..... beyond any description.

Wah wah Sachay Patshah.

Dhanvaad Paji! I agree with what you are saying that naam alone is what gives us mukhti.

(I don't mean to hurt any sentiments) I read a line in Gurbani where it says that Shri Krishna ji gave mukhti to somebody.. So certainly I think it is possible for the satguru of Dwapur yug to give mukhti..

ਪਰਸਨਪਰਸਭਏਕੁਬਿਜਾਕਉਲੈਬੈਕੁੰਠਿਸਿਧਾਰੇ ॥੧॥

Paras napras bẖa▫e kubijā ka▫o lai baikunṯẖ siḏẖāre. ||1||

Krishna was pleased, and so he touched the hunch-back Kubija, and she was transported to the heavens. ||1||

(ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਬੀ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛੂਹਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ।)

Another line which makes me think this way:

ਦੁਆਪੁਰਿਕ੍ਰਿਸਨਮੁਰਾਰਿਕੰਸੁਕਿਰਤਾਰਥੁਕੀਓ ॥
Ḏu▫āpur krisan murār kans kirṯārath kī▫o.
In the Brass Age of Dwaapur Yuga, You were Krishna; You killed Mur the demon and saved Kans.
(ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਯੁਗ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੂੰ ਮੂਰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਟਿਆ ਅਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।)
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Asee Khathay Bahuth Kamaavday Anth Naa Paaraavaar

ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

असी खते बहुतु कमावदे अंतु न पारावारु ॥

Asī kẖaṯe bahuṯ kamāvḏe anṯ na pārāvār.

I commit many sins, O Lord, of which there is no limit and end.

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥

हरि किरपा करि कै बखसि लैहु हउ पापी वड गुनहगारु ॥

Har kirpā kar kai bakẖas laihu ha▫o pāpī vad gunahgār.

O God, mercifully pardon Thou me, I am a sinner and a great offender.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਲੇਖੈ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥

हरि जीउ लेखै वार न आवई तूं बखसि मिलावणहारु ॥

Har jī▫o lekẖai vār na āvī ṯūʼn bakẖas milāvaṇhār.

My reverend God! If Thou reckon my misdeeds, then, my turn to be pardoned may not come. Forgiving me, unite Thou me with Thyself.

ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟਿ ਵਿਕਾਰ ॥

गुर तुठै हरि प्रभु मेलिआ सभ किलविख कटि विकार ॥

Gur ṯuṯẖai har parabẖ meli▫ā sabẖ kilvikẖ kat vikār.

Effacing all my sins and transgressions, the Guru, of his own pleasure, has blended me with my God Lord.

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥੨੯॥

जिना हरि हरि नामु धिआइआ जन नानक तिन्ह जैकारु ॥२९॥

Jinā har har nām ḏẖi▫ā▫i▫ā jan Nānak ṯinĥ jaikār. ||29||

O Nanak, the slave, hail unto those, who meditate on the Name of their God Lord.

SGGS Ang 1416

?? Dhan Guru Amar Das ji

?? Waheguru plz forgive me of my sins

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

I agree with what you are saying that naam alone is what gives us mukhti.

This is the only eternal Truth.

I read a line in Gurbani where it says that Shri Krishna ji gave mukhti to somebody. So certainly I think it is possible for the satguru of Dwapur yug to give mukhti..

ਪਰਸਨਪਰਸਭਏਕੁਬਿਜਾਕਉਲੈਬੈਕੁੰਠਿਸਿਧਾਰੇ ॥੧॥

Paras napras bẖa▫e kubijā ka▫o lai baikunṯẖ siḏẖāre. ||1||

Krishna was pleased, and so he touched the hunch-back Kubija, and she was transported to the heavens. ||1||

(ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਬੀ ਨੂੰ ਛੁਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛੂਹਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ।)

Preet Pen Jee, as seen the line provided by you above, in which taking the soul of Kubija to Baikunth, is nothing extarordinary; and this job is what as most Krishna Jee can do, because it is his abode as Vishnu Jee.

He can take anyone at most to his own place, that is his limitation as a limited being.

Just tell me, since when Baikunth is equal to Sach Khand?

Baikunth is very much in the limits of mayavee creation, on the other side Sach Khand is the abode of the Supreme Being, Parbraham Parmeshawar, Paree Pooran Parmatma, Wahiguru Akal Purukh.

It is in this abode only of Sach Khand, where when the soul reaches with the aid of Shabad Guru, that one is free forever from the cycle of births and deaths, not otherwise.

Sorry to say, there are no other substitutes paths, nor shortcuts.

The Bani is absolutely clear in this respect, when it says :

Nanak, Naam jahaaz hae, jin chareeya, sey utareeya paar.

O Nanak, the Naam, is the vessel, whosoever boards on it, is ferried across.

Let us suppose for a moment, Krishna Jee is the Supreme Reality, even then, he can not take any soul by his will to Sach Khand, without the aid of Naam or Shabad. Means, by making pure paviter that particular soul first, with the jugtee of Naam simran, and then with the indispensable Shabad Guru

Naam or Shabad, is the way through which Wahiguru comes to our level, and through His Shabad swaroop, takes that wadbhagee soul back to His abode, with Himself as Shabd Guru to Sach Khand. Nobody else apart from Him, has that power or authority.

This has it logic also, as per Bani.

Because the Bani simply says: Ik Oankar Satnam, Satgur Parsad jap.

This means, there is only one God, Oankar, Satnam, who is realized by the jap of His Naam, through the Gurparsad.

Such is the Hukum above of Wahiguru.

In mayavee creation there are changes, but there in the realm of Truth, nothing changes, neither the owner Wahiguru, nor the way: Naam, and definetely the soul does not also.

So if the Lord is one, the path is one, the traveler is one, the Shabad Guru is One, how can we think, that for different ages, eras, times, things can change just like that ....

To confirm this, as I said above, the Bani says: Jug chaare, Naam ootam, Shabad veechaar.

Throughout all the ages, the Shabad or Naam, is the only reality.

The Bani talks about Naam or Shabad as the only reality, not about any avatars of the lesser varied divinities as the 3 main gods, godesses, etc..... to achieve true freedom.

I agree, that at some points, some parts included in the Bani can give place to confusion, just as you and some others have mentioned me at other times, and I respect their beliefs; but when it comes to Gurbani, I am sorry, but I will always point out the Truths in the Bani, and even then too, this does not mean, people will believe what I say, but at least I will have my consciousnees clean that I tried my best.

As a general rule which has been useful to me in discerning any type of confusion if ever arised, it is of a great aid, to read much the Bani with attention, and see how the other Bhagat janas, or Guru Sahibans talk about it, and see it as whole, then only I make sound conclusions.

You see, this Sikhee or Gurmat, is not like teaching maths or history in the school...

It is a path of purity, of Grace from Wahiguru, to understand the Bani... it is not in the hands of any person to understand the depth of the Bani, neither it is in the hands of any person to make it understand, it is fully in the hands of Wahiguru.

We must also bear, the Bani is not going to get polluted or get down to our manmukhta level...on the contrary, we can be postive and try to elevate our consciousness, by removing the filth of karmas gathered since countless births, and the only way to do that is by following the root essence of the Bani:

Ik Oankar Satnam, Satgur parsad Jap.

Best of luck Preet Pen jee in your spiritual journey, in which you may feel comfortable as per your beliefs.

Sat Sree Akal.

Edited by harsharan000
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now