Jump to content

harsharan000

Members
 • Content count

  1,538
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  114

harsharan000 last won the day on January 6

harsharan000 had the most liked content!

Community Reputation

2,542 Excellent

2 Followers

About harsharan000

 • Rank
  har har japan jap loch lochaanee har kirpaa kar banvaalee
 • Birthday January 1

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  His Lotus Feet.
 • Interests
  Wahiguru, Gurmukhs, Bani, Katha, Kirtan & humanity.

Recent Profile Visitors

14,736 profile views
 1. GURBANI QUOTATIONS

  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Maaroo Mehalaa 1 || Maaroo, First Mehl: ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੦੩੫ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥ Arabadh Narabadh Dhhundhhookaaraa || For endless eons, there was only utter darkness. ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ Dhharan N Gaganaa Hukam Apaaraa || There was no earth or sky; there was only the infinite Command of His Hukam. ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥੧॥ Naa Dhin Rain N Chandh N Sooraj Sunn Samaadhh Lagaaeidhaa ||1|| There was no day or night, no moon or sun; God sat in primal, profound Samaadhi. ||1|| ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥ Khaanee N Baanee Poun N Paanee || There were no sources of creation or powers of speech, no air or water. ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ Oupath Khapath N Aavan Jaanee || There was no creation or destruction, no coming or going. ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥੨॥ Khandd Pathaal Sapath Nehee Saagar Nadhee N Neer Vehaaeidhaa ||2|| There were no continents, nether regions, seven seas, rivers or flowing water. ||2|| ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ Naa Thadh Surag Mashh Paeiaalaa || There were no heavenly realms, earth or nether regions of the underworld. ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥ Dhojak Bhisath Nehee Khai Kaalaa || There was no heaven or hell, no death or time. ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ ॥੩॥ Narak Surag Nehee Janman Maranaa Naa Ko Aae N Jaaeidhaa ||3|| There was no hell or heaven, no birth or death, no coming or going in reincarnation. ||3|| ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥ Brehamaa Bisan Mehaes N Koee || There was no Brahma, Vishnu or Shiva. ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ Avar N Dheesai Eaeko Soee || No one was seen, except the One Lord. ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥ Naar Purakh Nehee Jaath N Janamaa Naa Ko Dhukh Sukh Paaeidhaa ||4|| There was no female or male, no social class or caste of birth; no one experienced pain or pleasure. ||4|| ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥ Naa Thadh Jathee Sathee Banavaasee || There were no people of celibacy or charity; no one lived in the forests. ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ Naa Thadh Sidhh Saadhhik Sukhavaasee || There were no Siddhas or seekers, no one living in peace. ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੫॥ Jogee Jangam Bhaekh N Koee Naa Ko Naathh Kehaaeidhaa ||5|| There were no Yogis, no wandering pilgrims, no religious robes; no one called himself the master. ||5|| ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ Jap Thap Sanjam Naa Brath Poojaa || There was no chanting or meditation, no self-discipline, fasting or worship. ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ॥ Naa Ko Aakh Vakhaanai Dhoojaa || No one spoke or talked in duality. ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥੬॥ Aapae Aap Oupaae Vigasai Aapae Keemath Paaeidhaa ||6|| He created Himself, and rejoiced; He evaluates Himself. ||6|| ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ Naa Such Sanjam Thulasee Maalaa || There was no purification, no self-restraint, no malas of basil seeds. ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਦ਼ਆਲਾ ॥ Gopee Kaan N Goo Guoaalaa || There were no Gopis, no Krishna, no cows or cowherds. ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥੭॥ Thanth Manth Paakhandd N Koee Naa Ko Vans Vajaaeidhaa ||7|| There were no tantras, no mantras and no hypocrisy; no one played the flute. ||7|| ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥ Karam Dhharam Nehee Maaeiaa Maakhee || There was no karma, no Dharma, no buzzing fly of Maya. ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ॥ Jaath Janam Nehee Dheesai Aakhee || Social class and birth were not seen with any eyes. ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ ॥੮॥ Mamathaa Jaal Kaal Nehee Maathhai Naa Ko Kisai Dhhiaaeidhaa ||8|| There was no noose of attachment, no death inscribed upon the forehead; no one meditated on anything. ||8|| ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੋ ॥ Nindh Bindh Nehee Jeeo N Jindho || There was no slander, no seed, no soul and no life. ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ ॥ Naa Thadh Gorakh Naa Maashhindho || There was no Gorakh and no Maachhindra. ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ ॥੯॥ Naa Thadh Giaan Dhhiaan Kul Oupath Naa Ko Ganath Ganaaeidhaa ||9|| There was no spiritual wisdom or meditation, no ancestry or creation, no reckoning of accounts. ||9|| ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ ॥ Varan Bhaekh Nehee Brehaman Khathree || There were no castes or social classes, no religious robes, no Brahmin or Kh'shaatriya. ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ॥ Dhaeo N Dhaehuraa Goo Gaaeithree || There were no demi-gods or temples, no cows or Gaayatri prayer. ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ ॥੧੦॥ Hom Jag Nehee Theerathh Naavan Naa Ko Poojaa Laaeidhaa ||10|| There were no burnt offerings, no ceremonial feasts, no cleansing rituals at sacred shrines of pilgrimage; no one worshipped in adoration. ||10|| ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥ Naa Ko Mulaa Naa Ko Kaajee || There was no Mullah, there was no Qazi. ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥ Naa Ko Saekh Masaaeik Haajee || There was no Shaykh, or pilgrims to Mecca. ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥ Reeath Raao N Houmai Dhuneeaa Naa Ko Kehan Kehaaeidhaa ||11|| There was no king or subjects, and no worldly egotism; no one spoke of himself. ||11|| ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ॥ Bhaao N Bhagathee Naa Siv Sakathee || There was no love or devotion, no Shiva or Shakti - no energy or matter. ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ ॥ Saajan Meeth Bindh Nehee Rakathee || There were no friends or companions, no semen or blood. ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ Aapae Saahu Aapae Vanajaaraa Saachae Eaeho Bhaaeidhaa ||12|| He Himself is the banker, and He Himself is the merchant. Such is the Pleasure of the Will of the True Lord. ||12|| ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥ Baedh Kathaeb N Sinmrith Saasath || There were no Vedas, Korans or Bibles, no Simritees or Shaastras. ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ ॥ Paath Puraan Oudhai Nehee Aasath || There was no recitation of the Puraanas, no sunrise or sunset. ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੧੩॥ Kehathaa Bakathaa Aap Agochar Aapae Alakh Lakhaaeidhaa ||13|| The Unfathomable Lord Himself was the speaker and the preacher; the unseen Lord Himself saw everything. ||13|| ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ Jaa This Bhaanaa Thaa Jagath Oupaaeiaa || When He so willed, He created the world. ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥ Baajh Kalaa Aaddaan Rehaaeiaa || Without any supporting power, He sustained the universe. ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥ Brehamaa Bisan Mehaes Oupaaeae Maaeiaa Mohu Vadhhaaeidhaa ||14|| He created Brahma, Vishnu and Shiva; He fostered enticement and attachment to Maya. ||14|| ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ Viralae Ko Gur Sabadh Sunaaeiaa || How rare is that person who listens to the Word of the Guru's Shabad. ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥ Kar Kar Dhaekhai Hukam Sabaaeiaa || He created the creation, and watches over it; the Hukam of His Command is over all. ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ ॥੧੫॥ Khandd Brehamandd Paathaal Aranbhae Gupathahu Paragattee Aaeidhaa ||15|| He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation. ||15|| ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ Thaa Kaa Anth N Jaanai Koee || No one knows His limits. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ Poorae Gur Thae Sojhee Hoee || This understanding comes from the Perfect Guru. ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥ Naanak Saach Rathae Bisamaadhee Bisam Bheae Gun Gaaeidhaa ||16||3||15|| O Nanak, those who are attuned to the Truth are wonderstruck; singing His Glorious Praises, they are filled with wonder. ||16||3||15||
 2. GURBANI QUOTATIONS

  ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ Har Aapae Sabadh Surath Dhhun Aapae || The Lord Himself is the Word of the Shabad. He Himself is the awareness, attuned to its music. Raag Gauri Guaarayree Sree Guru Ram Das Maharaj
 3. Words Of Wisdom

  ------------------------------------------------------------------ A girl by name Joyce went to school in the neighboring village where she wasn't known well. For three weeks, she came to school late and every time the teacher punished her. On the fourth week, Joyce didn't attend school at all, and many thought she had GIVEN UP on school due to the everyday punishment. However, Joyce reported again on fifth week, and this time she came earlier than everybody. When the teacher came to class, Joyce was punished for not attending school the previous week, but the teacher was also kind enough to commend her for coming early that day, stating that the punishments had finally yielded some results. Just then, Joyce asked if she could say something and the teacher gave her permission. She started : "I've been raised up by a single mother without a brother or a sister. Five weeks ago, my mother fell ill and was hospitalized. The three weeks I came late, I had to prepare something for her every morning and pass by the hospital to deliver the same. Unfortunately, mother passed away last week and that's the reason I didn't come to school. We buried her last Friday. Today I came early since I didn't have to prepare anything, or even pass by the hospital. And now that she is gone, I will always be here early'' As she sat down, no one in the whole class was able to hold their tears, the teacher was not spared either. Lesson: How many times do we judge others for things we know not? We ask questions like: - When will you get married? - When will you have kids? - When will you find a job? -When will you buy a car? -When will you build a house? etc.... Do we attempt to understand their situations or we just judge from the case scenarios? Some situations are not relative and what we think could be very far from the truth. Don't assume you know what others go through or that people move in the same pace or direction as you Life is far from that.. Just be kind enough to love one another as God has commanded, take time and kindly find out why your friend is not phoning, why your messages are not being replied promptly, why they haven't visited, why someone is missing in our midst as a colleague, friend, brother or sister, why someone is always late etc Be kind always. Be nice to others.
 4. Words Of Wisdom

  Mothers´__Video.mp4
 5. GURBANI QUOTATIONS

  ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Jaanahu Joth N Pooshhahu Jaathee Aagai Jaath N Hae ||1|| Rehaao || Recognize the Lord's Light within all, and do not consider social class or status; there are no classes or castes in the world hereafter. ||1||Pause|| Raag Asa Guru Nanak Dev
 6. Post Your Favorite Kirtan

 7. ਨਾਮਹੀਣ ਫਿਰਹਿ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਸਿ ਘਸਿ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥ Naameheen Firehi Sae Nakattae Thin Ghas Ghas Nak Vadtaaeiaa ||3|| Those who lack the Naam, wander in shame; their noses are chopped off, bit by bit. ||3|| Raag Raamkali Sree Guru Ram Das Maharaj ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤੀ ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ Roop N Raekhiaa Jaath N Hothee Tho Akuleen Rehatho Sabadh S Saar || When there was no form or shape or social class, then the Shabad, in its essence, resided in the unmanifest Lord. Raag Raamkali Guru Nanak Dev
 8. Bhakti

  The path to Mukti as per Gurbani. ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੁ ਅਉਗੁਣਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ Jin Har Har Naam Na Chaethiou Seh Aougun Aavai Jaae || Those who have not contemplated the Name of the Lord, Har, Har, are unworthy; they come and go in reincarnation. Sree Guru Nanak Dev Maharaj.
 9. Post Your Favorite Kirtan

 10. Words Of Wisdom

  Feeling good You want to have a good mood? Make others feel good first. Life is a boomerang. Peace of mind Peace of mind is a beautiful gift which only we can give ourselves Just by expecting nothing even after doing everything.
 11. Gurbani Wishes For New Year

  Though any verse from Gurbani is a unique precious jewel, but if you ask me advice, then, it is is better to remind all our Gursikh brothers and sisters, about the importance of this human life, and Wahiguru our sole goal, which is best achieved by: saas saas simroh Gobind By doing so, we widely open our tiny jholees, then He, showers His limitless blessings, His apaar kirpa, thus we achieve our objective, not otherwise. Sat Sree Akal.
 12. Words Of Wisdom

  Sign of humility "To respect people who are HIGHER than you, it`s ORDINARY. To respect people who are LOWER than you,it`s EXTRA ordinary.......... -------------------------------------------------------------------------------- Time has no holiday.. Dreams have no expiry date.. And life has no pause button...! Live it.. Love it.. Enjoy each and every moment of your life....! Save only those memories which gives twinkle in your eyes... Not wrinkles on your face...! ------------------------------------------------------------------------------------------------ You are your own enemy and you don't know it. You don't learn to sit quietly. You don't learn to give time to God. And you are impatient and expect to attain heaven all at once. You cannot get it by reading books or by listening to sermons or by doing charitable works. You can get it only by giving your time to Him in His Simran for Prabh Ka simran sabh tay oochaa. Sat Sree Akal.
×