Jump to content

Ragmaala

Members
 • Content count

  64
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Ragmaala

 1. Here is the full shabad: ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥ ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥ ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥
 2. If anyone is interested, good discussion here: http://www.sikhawareness.com/topic/18400-help-me-understand-this-gurbani-pankti/
 3. These are mukharbind bachans of Baba Ji which were taken from a transcript of recorded bachans. A lot of deep knowledge & wealth is hidden in them. These are for lovers of Saints & Mahapurush.
 4. Swa Lakh Mool Mantar

  With Gurus grace , das was able to finish 1,25,000 repetition within 40 days but with many mistakes. I was not able to keep up mental brahmacharya, I broke brahmacharya of eyes maybe 3-4 times, had supan dosh 2-3 times, and ended up doing hasta maithuna on like 35th day physical brahmacharya broke. Hence, my experience will differ from those who will do it with more pure minds or at different spiritual stages. I did have some personal aspirations as a reason for this jaap. Only Guru Ji & time will tell. regardless, Here was my experience: - i stuck to mental japa because of time constraints. I think it will be impossible to do loud japa for 16 hours straight. - most of the days were consistent 32 malas, however there were 4 days on which the number differed as following, 16, 6, etc - 38-39 days were in one spot, i think i did end up changing the spot - i did light jot for 38/40 days. lighting it everyday in itself was a challenge,,and so was making sure to keep water everyday - the first week was full of enthusiasm, but the rest of the time it was ok - first time i did it , it took around 5 hours, then slowly the mental speed got faster and i averaged between 3 to 3 hours 45 minutes / 32 malas depending on mental alertness. if i was sleepy it would take 4 hrs to finish - as for focus & concentration....that was only the first 20 minutes...but the rest of the time mind was distracted with many thoughts, mostly thoughts of lust & vishe vikar Things I learnt: - it is very difficult to take on 40 day challenge or chalisas with fixed timing, fixed spot , fixed ghee jot, water everyday. I think these are successful for mahapurush of pure mind, who have control over their minds. it is better to do a khula japa with less restrictions. - i cannot ever entertain the thought of doing a siddhi of a mantra...i would rather do a casual japa of moolmantra with loose timings. Post-Japa - i dont think I am sensitive enough to notice any changes yet...the mental state is same,..hmmm... i think a ton of japa is needed, in my case, to hammer my mind, also along with japa mind needs to be trained 24/7 to live consciously and make conscious choices. I have had this desire to do this japa for a long time, almost a decade. I am glad Guru Ji got it done from me...rest is upto him to take care of me ... ps.you have to get it done before sun rise or people wake up , if you leave it for evening it will never happen & something will always come up. best time in my experience was between 2 am - 6 am...
 5. Singh Warrior Ii

  Brother , Love this one. You have very beautifully included the concepts time & space , and breaking through them through meditation on Naam. Brilliant work! Karma is basically your DNA that you inherit from your ancestors and how your thoughts & emotions influence DNA. Breaking DNA is like breaking cycle of Karma, which is done through Naam. Love it! This is the first time I am viewing this thread. Your have a very good imagination & creativity!
 6. feeling less Kaam

  Don't get too excited though Kabhoo Jeeara Oobh Chadat Hai Kabhoo Jaye Payale... Stay in Chardikala!
 7. ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫਾਂਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ ॥ ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਗੀ ॥੨॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥ Sorat'h, Ninth Mehl: O dear friend, know this in your mind. The world is entangled in its own pleasures; no one is for anyone else. ||1||Pause|| In good times, many come and sit together, surrounding you on all four sides. But when hard times come, they all leave, and no one comes near you. ||1|| Your wife, whom you love so much, and who has remained ever attached to you, Runs away crying, ""Ghost! Ghost!"", as soon as the swan-soul leaves this body. ||2|| This is the way they act - those whom we love so much. At the very last moment, O Nanak, no one is any use at all, except the Dear Lord. ||3||12||139||
 8. Porn Addiction 6 Years How To Stop

  This is an amazing website for all to fight their addictions. http://yourbrainonporn.com/ You can also connect with other people who are trying to stop porn by joining no-fap on reddit. https://www.reddit.com/r/NoFap/ also 1) Keep yourself so busy in productive things that you are never bored. Boredom, depression & feelings of worthlessness causes further negative cycle. Avoid self pity, man up & get on with it. Try to stay in active mode. 2) Try to wake up early, do not watch anything after 10 PM. 3) Most importantly work your legs. Do squats and get into lifting slowly. Exercise will help with mood & overall well being. Often the cause of porn & masturbation is not the desire itself. It is often compounded by other feelings of depression, inactive lifestyle, no motivation & feelings of worthless. Stay in Chardikala!
 9. This is really sad news. I can see this is all happening in preparation for the 2017 Punjab elections. Distract people by taking innocent lives & rule again. Bhai Sahib Ji also look very shaken up.
 10. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  At Nanaksar, 1st prakash is done around 2 am and bhog is done around 7 am. The idea is that during prakash Guru Sahib is in sitting posture for 5 hours, after that Guru Sahib retires to his Asana. Also people need to go to work after 7 am. So there is a limited time period for Darshana. Also when you have limited of something, you value it more. And 2nd prakash is done again at 4 pm till 9 pm. Baba Nand Singh Ji used to say Guru Sahib is Pargat Guran Ki Deh. They treated guru ji like a true king of all this creation and in pargat form. Its all about love and devotion. These jugtis are started by Mahapurush for the benefit of sansar.
 11. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  Links about Nanaksar http://www.sikhawareness.com/topic/16899-stories-from-the-life-of-dhan-baba-ishar-singh-ji-nanaksar-kaleran-wale/#comment-151800 http://www.sikhawareness.com/topic/17518-gur-ki-moorat-mann-meh-dhyaan/#comment-159556
 12. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  http://www.sikhawareness.com/topic/17628-why-nanaksar-ragiis-are-celibate/#comment-161119
 13. When life does not go as planned, there is no other choice. You cannot stop believing in God. You just learnt to live with it. Life is Dukha, it never goes like the way we want it.
 14. Do not see nightfall as a problem. It is also known as wet dream. Production of semen is a normal physiological process. Everyday we are exposed to sexual stimuli which signals our body to get ready to reproduce. The more you watch and read such material , more it will happen. If you want to get rid of this problem, it wont happen at once. It might or might not go away on its own. Nightfall is actually a good sign, it means that you are actually not masturbating. Exercise and squats are really good. Eventually, it will happen only once in a month. Its not bad, stay away from guilt, or it will take you down, just focus on the positivity in life.
 15. Say no to Guru's pictures

  Guru Gobind Singh Ji says that He does not come under Dhyan i.e. that you cannot do dhyaan of Nirgun Saroop . Dhyaan me na aave jo...somthing like that. Gurbani is sargun saroop of Nirgun. Even Waheguru Dhun, Shabad Dhun is Sargun Saroop of Guru Nanak, Moolmantar becomes Guru Nanak...ultimately you will still get liberated by having darshan of Guru Nanak, then you will go into Nirgun. WIll you also avoid Darshan of Guru Nanak or will you guys says Baba Ji please dont show your image to me or dont give darshan ? Am I right or wrong ? How can you do dhyaan of Nirgun when you are just a beginner ? I am only repeating what I have heard from tapes of Dhan DHan Baba Ishar SIngh Ji Nanaksar Kaleran Wale, and bachans of Baba Nand Singh Ji. Did you know that the image of Guru Nanak was created on purpose by Baba Nand SIngh JI. He said that even though it is only a symbolic representation of Guru Nanak, meditating on the padam of Guru Nanak will help immensely in this dark age of Kaliyuga where we encounter dirty images in the form of TV and as soon as we step out of our house. Even Giani Gurbachan Singh Ji Bhindran had similar discussion with Baba Ishar SIngh Ji Kaleran. Baba Ishar Singh Ji said that they are only doing this because the Guru instruced them to do so. Then Giani Gurbachan Singh Ji agreed to it being Gurmat. This first meeting happened at Hazoor sahib, and later on many meeting afterwards Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh!!! Dhan Guru Nanak! waheguru
 16. Yea, blaze is the same thing as smoking weed, it took me a while to realize until my high school cousins clarified it. For them this whole fight was a joke. I cannot say about the whole community, but I can only say from my limited experience. I went to the same high school, I was never involved in any such drama or fights. Somehow cruised through high school safely, except two instances with kaale in 2 years, mild ones too. I think this is only a high school thing, which has been over glorified too much. Once kids go to unis, their lives change no such drama happens. So the sikh community is decent here, hard working people, getting their kids higher education. This is my view.
 17. So I got some information on this case from my cousing who are in that high school and know a little bit about the person involved. This happened outside Lincoln M Alexander Secondary School. The people involved are punjabis and the guy boxing is Mohammed. Apparently , that singh is an <banned word filter activated> and talks <banned word filter activated>. He came from some another area, thus some territorial thing involved too. He also blazes, he smokes weed. They didnt steal his phone and threw it in river. Apparently after a beating this guy is still talking <banned word filter activated>. Thats all the info I got from my cousins.
 18. Jal Parwah

  No one knows the answer for sure why jalparwah is done. I have heard many answers. Some of them are that some mahapurakhs prans are still connected to the body, and in order to open the knot of prans, water is beneficial. This is for those mahapurakhs who go through mahasamadhi or dasam dwar etc. Another reason I have heard is that their body can be used to feed fishes and other jeev jant in the waters, this is out of the paropkari sobhao of mahapurakhs. Some mahapurakhs dont want people to do matha tek to their angitha, thus they prefer jal parwah. All the big mahapurakhs of Nanaksar Samparda like Baba Nand Singh Ji , Baba Ishar Singh Ji & Baba Kundan Singh ji were jalparwahed. This is not a new phenomenon, but has been present for ages. Only reason is we foolish humans quite not understand the meaning or reasons behind it. It doesnt matter if you agan bhet the body or jalparwah it, what truly matters is what we really did when we were alive. thats it. Baaki, these are the matters of shardha and prem, maybe this is sangats way of showing respect by jalparwahing their body, matters of faith and belief cannot be disputed. It will only bring disputes and fights amongst each other.
 19. Japji Sahib - My Problem

  you are not alone, happens to me as well. Also happens in the pauris of suniya, and maniya, usually due to a lack of focus and concentration for me.
 20. Sant Bhindranwale's Bhagti

  Its Guru Ji who tell us to repeat Waheguru 24 hours. He even tell us that it is the greatest means of all means/chores. Thats the difference between Guru Ji and worldly parents. As for Golak, who ever uses that money for selfish reasons would have to pay for their karams. Everything is accounted for.
 21. Sikhs Make The Most Of Seva - Cleaning Dishes

  whats wrong with having some fun...its better than gossiping.
 22. Boycott Punjab 1984 Movie: Sad (Mann) Uk Unit

  Not all the kharku singhs were of high moral character,some of them were corrupt as well and looked at others sisters and daughters with bad eyes. They often forced themselves upon others to feed them. And then those houses were tortured by police because they fed the kharku singhs. Some villagers/teenagers took up arms because they wanted to settle their land disputes. One of my relatives near amritsar/pak border had such an encounter with kharku singhs. They had a firefight with the kharku singhs . They were terrified of police as wel as the kharkus.They even had to face the wrath of punjab police because they had contact with kharkus. eventually they were able to settle their dispute by selling their land and moving away from that place. Life was not easy for villagers, they were terrified from both parties. I am not trying to paint a negative picture of Kharkus, but showing one of the colors in the spectrum. I am not sure how many kharkus were there who were of right chracter. I dont think all of them were followers of Sant Jarnail Singh ji. I am a fan of Kharkus who were of high moral and spiritual character ,like jugraj singh and many others. But eventually the movement was hijacked by either Govt agents or people who wanted to use guns for their selfish interests.
 23. Sant Bhindranwale's Bhagti

  He had darshan of Guru Nanak Dev Ji when he first did 40 day bandgi, which included doing Japji Sahibs 22 hrs everyday. And at hazoor sahib he had darshan of Guru Gobind Singh Ji. The details dont matter, what really matters is that we should talk inspiration from Saints lives and try to push ourselves a little more towards simran/bhajan/bandgi. Thats the essence.
 24. Sant Bhindranwale's Bhagti

  My knowledge also come from Giani Thakur Singh Ji's katha as well: Sant Ji started off with 5 Japji Sahibs daily when he was a kid with hukam of his father and maintained a nitnem of around 100 japji sahibs later on. He also did chalisa 2-3 times where he would do bhajan bandgi 22 hours everyday for 40 days, sometimes making a bed of thorns and stones to lie down for 2 hours, He ended up leaving his body on the 40th day , but was sent back from sachkhand, and had darshan of Guru Nanak Dev Ji. He would leave his body at night and stay in sachkhand till morning. He would wash kachere /clothers/utensils/shoes of other Singhs at night when no one was looking. This is all what I heard in katha. There is much more we prolli don't know about.
×