Jump to content

Ragmaala

Members
 • Content count

  64
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

84 Excellent

About Ragmaala

 • Rank
  Nahee Chhodou(n) Ray Baba Raam Naam
 1. If anyone is interested, good discussion here: http://www.sikhawareness.com/topic/18400-help-me-understand-this-gurbani-pankti/
 2. Here is the full shabad: ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥ ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥ ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥
 3. Swa Lakh Mool Mantar

  With Gurus grace , das was able to finish 1,25,000 repetition within 40 days but with many mistakes. I was not able to keep up mental brahmacharya, I broke brahmacharya of eyes maybe 3-4 times, had supan dosh 2-3 times, and ended up doing hasta maithuna on like 35th day physical brahmacharya broke. Hence, my experience will differ from those who will do it with more pure minds or at different spiritual stages. I did have some personal aspirations as a reason for this jaap. Only Guru Ji & time will tell. regardless, Here was my experience: - i stuck to mental japa because of time constraints. I think it will be impossible to do loud japa for 16 hours straight. - most of the days were consistent 32 malas, however there were 4 days on which the number differed as following, 16, 6, etc - 38-39 days were in one spot, i think i did end up changing the spot - i did light jot for 38/40 days. lighting it everyday in itself was a challenge,,and so was making sure to keep water everyday - the first week was full of enthusiasm, but the rest of the time it was ok - first time i did it , it took around 5 hours, then slowly the mental speed got faster and i averaged between 3 to 3 hours 45 minutes / 32 malas depending on mental alertness. if i was sleepy it would take 4 hrs to finish - as for focus & concentration....that was only the first 20 minutes...but the rest of the time mind was distracted with many thoughts, mostly thoughts of lust & vishe vikar Things I learnt: - it is very difficult to take on 40 day challenge or chalisas with fixed timing, fixed spot , fixed ghee jot, water everyday. I think these are successful for mahapurush of pure mind, who have control over their minds. it is better to do a khula japa with less restrictions. - i cannot ever entertain the thought of doing a siddhi of a mantra...i would rather do a casual japa of moolmantra with loose timings. Post-Japa - i dont think I am sensitive enough to notice any changes yet...the mental state is same,..hmmm... i think a ton of japa is needed, in my case, to hammer my mind, also along with japa mind needs to be trained 24/7 to live consciously and make conscious choices. I have had this desire to do this japa for a long time, almost a decade. I am glad Guru Ji got it done from me...rest is upto him to take care of me ... ps.you have to get it done before sun rise or people wake up , if you leave it for evening it will never happen & something will always come up. best time in my experience was between 2 am - 6 am...
 4. Singh Warrior Ii

  Brother , Love this one. You have very beautifully included the concepts time & space , and breaking through them through meditation on Naam. Brilliant work! Karma is basically your DNA that you inherit from your ancestors and how your thoughts & emotions influence DNA. Breaking DNA is like breaking cycle of Karma, which is done through Naam. Love it! This is the first time I am viewing this thread. Your have a very good imagination & creativity!
 5. feeling less Kaam

  Don't get too excited though Kabhoo Jeeara Oobh Chadat Hai Kabhoo Jaye Payale... Stay in Chardikala!
 6. These are mukharbind bachans of Baba Ji which were taken from a transcript of recorded bachans. A lot of deep knowledge & wealth is hidden in them. These are for lovers of Saints & Mahapurush.
 7. ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫਾਂਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ ॥ ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਗੀ ॥੨॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥ Sorat'h, Ninth Mehl: O dear friend, know this in your mind. The world is entangled in its own pleasures; no one is for anyone else. ||1||Pause|| In good times, many come and sit together, surrounding you on all four sides. But when hard times come, they all leave, and no one comes near you. ||1|| Your wife, whom you love so much, and who has remained ever attached to you, Runs away crying, ""Ghost! Ghost!"", as soon as the swan-soul leaves this body. ||2|| This is the way they act - those whom we love so much. At the very last moment, O Nanak, no one is any use at all, except the Dear Lord. ||3||12||139||
 8. Porn Addiction 6 Years How To Stop

  This is an amazing website for all to fight their addictions. http://yourbrainonporn.com/ You can also connect with other people who are trying to stop porn by joining no-fap on reddit. https://www.reddit.com/r/NoFap/ also 1) Keep yourself so busy in productive things that you are never bored. Boredom, depression & feelings of worthlessness causes further negative cycle. Avoid self pity, man up & get on with it. Try to stay in active mode. 2) Try to wake up early, do not watch anything after 10 PM. 3) Most importantly work your legs. Do squats and get into lifting slowly. Exercise will help with mood & overall well being. Often the cause of porn & masturbation is not the desire itself. It is often compounded by other feelings of depression, inactive lifestyle, no motivation & feelings of worthless. Stay in Chardikala!
 9. This is really sad news. I can see this is all happening in preparation for the 2017 Punjab elections. Distract people by taking innocent lives & rule again. Bhai Sahib Ji also look very shaken up.
 10. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  At Nanaksar, 1st prakash is done around 2 am and bhog is done around 7 am. The idea is that during prakash Guru Sahib is in sitting posture for 5 hours, after that Guru Sahib retires to his Asana. Also people need to go to work after 7 am. So there is a limited time period for Darshana. Also when you have limited of something, you value it more. And 2nd prakash is done again at 4 pm till 9 pm. Baba Nand Singh Ji used to say Guru Sahib is Pargat Guran Ki Deh. They treated guru ji like a true king of all this creation and in pargat form. Its all about love and devotion. These jugtis are started by Mahapurush for the benefit of sansar.
 11. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  Links about Nanaksar http://www.sikhawareness.com/topic/16899-stories-from-the-life-of-dhan-baba-ishar-singh-ji-nanaksar-kaleran-wale/#comment-151800 http://www.sikhawareness.com/topic/17518-gur-ki-moorat-mann-meh-dhyaan/#comment-159556
 12. Why Nanaksar Ragiis Are Celibate

  http://www.sikhawareness.com/topic/17628-why-nanaksar-ragiis-are-celibate/#comment-161119
 13. When life does not go as planned, there is no other choice. You cannot stop believing in God. You just learnt to live with it. Life is Dukha, it never goes like the way we want it.
 14. Do not see nightfall as a problem. It is also known as wet dream. Production of semen is a normal physiological process. Everyday we are exposed to sexual stimuli which signals our body to get ready to reproduce. The more you watch and read such material , more it will happen. If you want to get rid of this problem, it wont happen at once. It might or might not go away on its own. Nightfall is actually a good sign, it means that you are actually not masturbating. Exercise and squats are really good. Eventually, it will happen only once in a month. Its not bad, stay away from guilt, or it will take you down, just focus on the positivity in life.
×